співробітники кафедри

ПАНАСЕНКО Олександр Іванович

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри

В 1982 році закінчив з відзнакою фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного університету. В 1987 році зарахований в очну аспірантуру на кафедру фармацевтичної хімії ЗДМУ. По закінченню аспірантури захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-, 4- монометокси-акридиніл -9-тіо та 9 гідразиноакридинів».

В 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: «Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості аміно- і тіопохідних 1,2,4-триазолу». В 2007 році присвоєно вчене звання професора кафедри токсикологічної та неорганічної хімії. З 2019 р. займає посаду завідувача кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії.

Навчально-методична робота. Брав участь у створенні робочих навчальних програм, банків тестів для комп’ютерного тестування у підготовці студентів і проведенні іспитів та комплексних контрольних робіт. У співавторстві зі співробітниками кафедри видано 23 навчально-методичних посібника з грифом МОН та МОЗ України, 1 підручник «Загальна хімія», українсько-російський та російсько-український словники з хімії суміжних наук І та ІІ частини.

Наукова робота. Панасенко О.І. є керівником НДР кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії на тему: «Синтез нових біологічно активних речовин похідних 5-(алкіл-, арил-, гетерил-) похідних 4R-(аміно)-1,2,4-триазоліл-3-тіонів для створення оригінальних лікарських засобів з аналгетичною, актопротекторною, антимікробною, діуретичною та протизапальною дією». Під його керівництвом захищено 11 кандидатських робіт, 4 докторські дисертації, 21 дипломних і магістерських робіт. Панасенко О.І. автор більш ніж 920 друкованих робіт, в тому числі 82 авторських свідоцтв і патентів України. Є співавтором двох лікарських антивірусних препаратів – 1% трифузол та 1% авестим, які застосовуються у ветеринарній практиці.

Громадська робота. Панасенко О.І. є Головою профспілкового комітету медичного університету, член спеціалізованої вченої ради фармацевтичного факультету, головний редактор науково-практичного журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики», член експертної ради при МОН України.

Наукові показники

Panasenko Alexander

Panasenko Alexander

Panasenko Alexander

Panasenko Alexander

Panasenko Alexander

Panasenko Alexander

БУРЯК Валерій Прокопович

доктор фармацевтичних наук, професор

БУРЯК Валерій Прокопович (08.04.1939, смт Гермаб, Ашхабад, нині Туркменістан) — доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1992), завідувач (1998-2009), професор (2009) кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету .Закінчив Запорізький фармацевтичний інститут (1965).

Працював: заступник завідувача Ново-Миколаївської центральної районної аптеки № 55 Запорізької області (1965–1967); аспірант кафедри фармацевтичної хімії (1967), асистент кафедри аналітичної хімії (1970), професор (1992), завідувач (1998), професор (2009) кафед¬ри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету. Член Спеціалізованої вченої ради при НФаУ (2006-2011)

Напрями наукових досліджень: фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз; теоретичні аспекти електронної спектроскопії, спектрофотометричний аналіз багатокомпонентних ЛП.

Наукові здобутки: автор понад 420 на¬укових і навчально-методичних праць, серед них 380 оригінальні статті, 12 патентів, 18 навчальних посібників, затверджених МОЗ та МОН України, співавтор першого та другого видання «Фармацевтичної ециклопедії». Підготував двох кандидатів наук (Кремзер О.А., Юрченко І.О.).

ПАРЧЕНКО Володимир Володимирович

доктор фармацевтичних наук, професор

На кафедрі природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії доцент Парченко В.В. працює з 2004 року. Проводить практичні заняття з неорганічної хімії зі студентами 1 курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»), а також заняття з токсикологічної хімії зі студентами 4 і 5-го курсів фармацевтичного факультету заочної форми навчання.

Читає лекції для студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету і фармацевтичного факультету заочного навчання спеціальностей «фармація» і «технологія парфумерно-косметичних засобів».

Приймає активну участь в науково-методичній роботі кафедри. Протягом 2014/2015 навчального року брав участь в підготовці до комплексної контрольної роботи, а також в розробці 2-х навчальних посібників та 3-х методичних рекомендацій з загальної та неорганічної хімії для студентів фармацевтичного факультету спеціальностей «Фармація» і «ТПКЗ». У співавторстві з викладачами кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії протягом 2017 - 2019 років підготував 10 методичних рекомендацій.

Приймає активну участь у науковій роботі кафедри. У березні 2014 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук по темі “Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості в ряді 5-фурилзаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіонів”. Протягом 2012 – 2015 років Парченком В.В. було опубліковано більше двадцяти статей у виданнях України та Росії, отримано 10 патентів України, надруковано близько 15 тез. У 2008 році постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 14 жовтня № 3 було присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених (строком на 2 роки).

Парченко В.В. постійно приймає участь у виховній роботі зі студентами під час практичних занять і лекцій. Проводить курацію кімнат в гуртожитках ЗДМУ.

Парченко В.В. дисциплінований співробітник, користується повагою серед викладачів і студентів університету.

Наукові показники

Parchenko Volodymyr

Parchenko Volodymyr

Parchenko Volodymyr

Parchenko Volodymyr

Parchenko Volodymyr

Parchenko Volodymyr

КРЕМЗЕР Олександр Андрійович

кандидат фармацевтичних наук, доцент, декан І-фарм факультету

У 1972 році закінчив фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного інституту за спеціальністю «Фармація». З 1974 року по 1983 рік – асистент кафедри неорганічної хімії. З 1981 року – кандидат фармацевтичних наук. З 1983 року по1991 рік – старший викладач, а з 1991 року – доцент кафедри токсикологічної та неорганічної хімії.

З серпня 1995 року працював заступником декана, а з листопада 2005 року обіймає посаду декана першого фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університету.

Педагогічний стаж складає 45 роки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Брав участь у створенні робочих навчальних програм, бази тестів для комп’ютерного тестування, у підготовці і проведенні підсумкових модульних контролів, іспитів, комплексних контрольних робіт. Є співавтором 10 навчально-методичних посібників з питань методики викладання у ВНЗ.

НАУКОВА РОБОТА. Кремзер О.А. - автор 320 наукових праць, в тому числі авторських свідоцтв і патентів. Приймав участь понад у понад 52 науково-практичних конференціях. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації на здобуття звання кандидата наук.

Нагорожений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки України.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Кремзер О.А. є делегатом конференції трудового колективу,членом Вченої ради університету, членом Центральної атестаційної комісії при МОЗ України з атестації провізорів та фармацевтів, головою обласної атестаційної комісії при Держслужбі з лікарських засобів в Запорізькій області, членом правління Запорізької регіональної асоціації фармацевтів.

Наукові показники

Kremzer Alexander

Kremzer Alexander

Kremzer Alexander

Kremzer Alexander

Kremzer Alexander

Kremzer Alexander

КУЛІШ Сергій Миколайович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

В 2005 році з відзнакою закінчив фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного університету за спеціальністю «Фармація». У 2005 – 2006 рр. пройшов інтернатуру на базі ЗДМУ та аптеки № 4 КП «Примула». З грудня 2006 по грудень 2009 навчався в очній аспірантурі на кафедрі токсикологічноної та неорганічної хімії ЗДМУ.

З 2010 р. працював асистентом (з 2013 – старшим викладачем, з 2016 р. – доцентом) кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості S-заміщених 2,4-дигідро-4-R-5-(2-піридил)-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів».

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 8 років, в тому числі в ЗДМУ – 8 років.

Навчально-методична робота. Куліш С.М. проводть семінарські і практичні заняття з дисципліни Неорганічна хімія, лекції та практичні заняття з Історія фармації та Історія косметології, Етика та деонтологія в фармації, патентознавство, є відповідальним за викладання дисципліни «Хімія» для студентів 1 міжнародного факультету (довузівський етап навчання).

Куліш С.М. є співавтором 18 навчальних та навчально-методичних посібників з грифами МОЗ та МОН України.

Наукова робота. Куліш С.М. продовжує займатися науковою діяльністю за темою: «Пошук біологічно активних речовин серед похідних 4-аміно-5-(2-, 3-, 4-флуорфеніл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіонів» та є одним із виконавців науково-дослідної роботи кафедри токсикологічної та неорганічної хімії.

Куліш С.М. брав участь у 9 науково-практичних конференціях (Київ, 2011, Запоріжжя, 2012 та 2015).

Автор 68 наукових праць у тому числі 1 патенту на корисну модель, 1 патенту на винахід.

Виховна робота. Куліш С.М. здійснює курацію кімнат у гуртожитку №5, проводить виховну роботу серед студентів І курсу 1 фармацевтичного факультету, заступник завідувача кафедри з виховної роботи, член ради з гуманітарної освіти та виховної роботи.

Громадська робота. Куліш С.М. – заступник голови первинної профспілкової організації співробітників ЗДМУ, член комісії по соціальному страхуванню з тимчасової

Наукові показники

Kulish Serhiy

Kulish Serhiy

Kulish Serhiy

Kulish Serhiy

Kulish Serhiy

Kulish Serhiy

ГОЦУЛЯ Андрій Сергійович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

З червня 2004 року - фармацевт відділу готових лікарських форм ЗАТ «Центральна аптека №5» м. Запоріжжя, з серпня 2004 р. – провізор-інтерн цієї ж аптеки, а з червня 2005 р. – провізор. У 2005 році закінчив магістратуру при Запорізькому державному медичному університеті за спеціальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія». З жовтня 2005 р.– асистент кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ, а з 2013 р. – старший викладач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ.

У квітні 2011 р. захистив дисертацію за спеціальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» та у листопаді того ж року отримав науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук.

Наукова робота. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри «Синтез нових біологічно активних речовин – похідних 5-(алкіл-, арил-, гетерил-) похідних 4-R-(аміно)-1,2,4-тріазоліл-3-тіонів для створення оригінальних лікарських засобів з аналгетичною, актопротекторною, антимікробною, діуретичною та протизапальною дією» (№ державної реєстрації 0115U003470). Під його керівництвом захищено 4 дипломні роботи.

Наукові показники

Gotsulya Andrey

Gotsulya Andrey

Gotsulya Andrey

Gotsulya Andrey

Gotsulya Andrey

Gotsulya Andrey

ЩЕРБИНА Роман Олександрович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 8 років, в т.ч. у даному навчальному закладі - 8 років. З 2008 року старший лаборант кафедри токсикологічної і неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету. 2010 року асистент цієї ж кафедри. З 2014 року старший викладач цієї ж кафедри. З 2017 року доцент цієї ж кафедри.

Кандидат фармацевтичних наук з 2014 року. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 2-(4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетальдегіду». Вчене звання доцента кафедри токсикологічної та неорганічної хімії присвоєно у 2018 році.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА Брав участь у створенні робочих навчальних програм, банків тестів для комп’ютерного тестування та у підготовці навчально-методичних посібників. Під час роботи в Запорізькому державному медичному університеті у співавторстві видано 17 посібників з грифами МОЗ та МОН.

Щербина Р.О. проводить лабораторно-практичні та семінарські заняття з курсу «Токсикологічна хімія», «Охорона праці в галузі», «Патентознавство». Читає лекції з дисципліни «Патентознавство».

НАУКОВА РОБОТА Щербина Р.О. продовжує займатися науковою діяльністю та активно виконує докторську дисертацію за темою: «Пошук біологічно активних речовин серед похідних 4-R-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-тріазол-5-тіолів». Є автором 173 публікацій, у т.ч. 76 наукового та 66 навчально-методичного характеру, 31 патенту України та 19 посібників і підручника з грифами МОЗ та МОН.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА Щербина Р.О. проводить виховну роботу зі студентами 1-го курсу, займається курацією кімнат студентів в гуртожитку ЗДМУ.

Наукові показники

Shcherbyna Roman

Shcherbyna Roman

Shcherbyna Roman

Shcherbyna Roman

Shcherbyna Roman

Shcherbyna Roman

САФОНОВ Андрій Андрійович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Сафонов Андрій Андрійович, 1988 року народження, українець. У 2010 році закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Фармація».

Кандидат фармацевтичних наук з 2014 року. Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 5-гетерил-4-R-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолів» захистив 29 квітня 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д 17.600.03 при Запорізькому державному медичному університеті.

З 01.09. 2010 року по 31.08. 2012 року працював старшим лаборантом кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ. З вересня 2012 року по жовтень 2015 року асистент цієї ж кафедри. З жовтня 2015 по теперішній час старший викладач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ.

Автор 120 друкованих робіт.

Педагогічний стаж складає 3 роки, у т.ч. в ЗДМУ – 3 роки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Ст. викладач Сафонов А.А. є співавтором 17 навчально-методичних посібників з грифами МОН та МОЗ. Є співавтором 5 робочих навчальних програм з дисципліни «Токсикологічна хімія».

НАУКОВА РОБОТА. Ст. викладач бере участь у виконанні НДР кафедри токсикологічної та неорганічної хімії на тему «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1,2,4-тріазолу» (№ держреєстрації 01060003709).

Ст. викладач - автор 14 наукових статей у фахових виданнях України, 3 статтей навчально-методичного характеру, 19 тез доповідей на конференціях, 22 патенти. Брав участь у 6 конференціях різних рівней (м. Запоріжжя 2015, м. Тернопіль 2009 р., м. Харків 2010 р., м. Львів 2013 р., м. Одеса 2014 р.).

ВИХОВНА РОБОТА. Ст. викладач Сафонов А.А. здійснює курацію кімнат у гуртожитку №5, проводить виховну роботу серед студентів 1-го курсу 1-го фармацевтичного факультету.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Ст. викладач Сафонов А.А. виконував громадські та кафедральні доручення. На теперішній час є відповідальним за предмет «Токсикологічна хімія» на кафедрі токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ.

Наукові показники

Safonov Andrey

Safonov Andrey

Safonov Andrey

Safonov Andrey

Safonov Andrey

Safonov Andrey

АЛЬ-ХАЛАФ Наталія Анатоліївна

кандидат фармацевтичних наук, старший викладач

В 1990 році закінчла фармацевтичний факультет Запорізького медичного інститут за спеціальністю «Фармація». З вересня 1990 р. по серпень 1997 р. працювала старшим лаборантом кафедри неорганічної хімії з курсом токсикологічної хімії, з вересня 1997 р. по жовтень 2002 р – асистент курсу медичного та фармацевтичного товарознавства кафедри організації та економіки фармації, з жовтня 2002 р. по листопад 2005 р. – асистент кафедри управління і економіки фармації, з листопада 2005 р. працювала асистентом (з 2010 р. – старшим викладачем) кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ.

У 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Фармакологічні властивості три заміщених і тетразаміщених ксантину» за спеціальністю фармакологія.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 21 років, в тому числі в ЗДМУ – 21 років.

Проводить практичні та семінарські заняття зі студентами 1,2,3 та 4 курсів очної та заочної форми навчання з таких дисциплін, як «Неорганічна хімія», «Токсикологічна хімія», «Історія медицини і фармації», «Історія косметології і аромології» «Етика і деонтологія в фармації», «Патентознавство», та проводила практичні заняття з дисципліни «Хімія» з іноземними студентами І Міжнародного факультету. Є відповідальною за навчальну роботу кафедри, завуч кафедри.

Постійно приймає участь в методичних нарадах кафедри, вчених радах фармацевтичного факультету.

Науково-дослідна робота бере участь у виконанні кафедральної науково-дослідної роботи на тему: «Синтез нових біологічно активних речовин – похідних 1,2,4-тріазоліл-3-тіонів для створення оригінальних лікарських засобів з аналгетичною, актопротекторною, антимікробною, діуретичною та протизапальною дією», код програмної класифікації 2301020.

Підвищувала кваліфікацію:

2014р. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. «Сучасні аспекти навчання з використанням інформаційних технологій» 28.01-11.02 2014. Посвідчення №309.

2013-2014р. - Курси поглибленого вивчення англійської мови рівню Intermediate з правом викладання фахових дисциплін англійською мовою в ЗДМУ.

Наукові показники

Al-Halaf Natalia

Al-Halaf Natalia

Al-Halaf Natalia

Al-Halaf Natalia

Al-Halaf Natalia

Al-Halaf Natalia

КАРПЕНКО Юрій Вікторович

кандидат хімічних наук, асистент

В 2013 році закінчив з відзнакою біологічний факультет Запорізького національного університету за спеціальністю 102 Хімія. В 2015 році зарахований в очну аспірантуру на кафедру хімії ЗНУ. По закінченню аспірантури захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук (спеціальність 02.00.10 «Біоорганічна хімія») на тему: «Синтез і властивості нових 10 ((1,3,4-оксадіазол-2-іл)метил)акридин-9(10Н)-онів » на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України, м. Київ.

Науково-педагогічний стаж – 5,5 роки. З 2020 року асистент кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА Брав участь у створенні робочих навчальних програм, банків тестів для комп’ютерного тестування та у підготовці навчально-методичних посібників. Карпенко Ю.В. читає лекції, проводить лабораторно-практичні з навчальної дисципліни «Неорганічна хімія».

НАУКОВА РОБОТА. Карпенко Ю .В. бере участь у виконанні НДР кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії на тему «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1,2,4-тріазолу». Наукова робота присвячена пошуку біологічно активних речовин та вивченню залежності між будовою та біологічною дією серед похідних 1,2,4-тріазолу та 1,3,4-оксадіазолу. Опубліковано 40 наукових робіт, із них: 8 статей у наукових фахових виданнях України (4 статті включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 4 статті до бази Index Copernicus), патент на винахід та тез конференцій різних рівнів.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Карпенко Ю.В. проводить виховну роботу зі студентами 1-го курсу, займається курацією кімнат студентів в гуртожитку ЗДМУ.

Наукові показники

Karpenko Yuriy

Karpenko Yuriy

Karpenko Yuriy

Karpenko Yuriy

Karpenko Yuriy

Karpenko Yuriy

КАРПУН Євген Олександрович

Асистент

У 2017 р. захистив дипломну роботу у Запорізькому національному університеті. З 2017 р. по 2018 р. працював хіміком-аналітиком у фармацевтичній фабриці «Віола». У 2019 р. закінчив магістратуру у ЗНУ за спеціальністю «хімія».

З лютого 2019 р. працює асистентом кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії. З червня цього року запланував дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 4-алкіл-5-(((3-R-1H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолів».

Карпун Є .О. відповідає за дослідницьку роботу у лабораторії газової хромато-мас-спектрометрії. За допомогою газового хроматографа проводяться досліди для багатьох кафедр університету. Карпун Є. О. бере участь у виконанні НДР кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету.

Асистент Карпун Є .О. здійснює курацію кімнат у гуртожитку №5, проводить виховну роботу серед студентів 1-го курсу 1-го фармацевтичного факультету.

Наукові показники

Karpun Evgen

Karpun Evgen

Karpun Evgen

Karpun Evgen

Karpun Evgen

Karpun Evgen

ФІЛІПЕНКО Ірина Іванівна

КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

У 1995 році закінчила фізичний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Фізик. Викладач фізики». З жовтня 1998 року по серпень 2007 року працювала асистентом на кафедрі фізики Запорізької державної інженерної академії.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Комплексний контроль і корекція навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення курсу загальної фізики».

З вересня 2007р. по серпень 2008р. – старший викладач кафедри фізики, а з вересня 2008 по серпень 2019р. доцент кафедри фізики Запорізької державної інженерної академії. Диплом доцента отримала у 2010 році. З серпня 2019 працює у Запорізькому державному медичному університеті на кафедрі природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії на посаді доцента.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 21 рік. Підвищувала кваліфікацію у 2012 році та у 2017 році у Запорізькому національному університеті на кафедрі Фізики та методики її викладання (ПК № 00250).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Філіпенко І.І. є автором та співавтором 22 навчально-методичних праць: підручників, навчально-методичних посібників, конспекту лекцій та методичних вказівок.

НАУКОВА РОБОТА. Більше 50 наукових праць - у тому числі статей у фахових виданнях, більше 30 тез і доповідей на конференціях.

Ємець Тетяна Іванівна

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

У 1988 р. з відзнакою закінчила Мелітопольський педагогічний інститут. Отримала кваліфікацію вчителя біології і хімії. З 1988 по 1990 працювала в СШ № 95 вчителем біології і хімії. З 1990 р. асистент кафедри медичної біології, паразитології і генетики. У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття вченого звання кандидата фармацевтичних наук. З 2006-го старший викладач, а з 2008-го року доцент кафедри медичної біології, паразитології і генетики. З січня 2019 працює на посаді доцента кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії. Педагогічний стаж становить 32 роки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Проводить заняття з іноземними студентами довузівского етапу підготовки. Бере участь у створенні робочих навчальних програм, бази тестів для комп’ютерного тестування, у підготовці і проведенні підсумкових модульних контролів, іспитів, комплексних контрольних робіт. Підготувала і надрукувала в співавторстві 64 навчально-методичних посібника, у тому числі 2 посібника з грифом МОЗ України. У 2019 році підготувала підручник з грифом Вченої ради та збірник тестів для іноземних студентів довузівського етапу підготовки, брала участь у науково-методичних конференціях, надрукувала 9 статей і тез.

НАУКОВА РОБОТА. Бере участь у співпраці з Європейською мережею аероалергенного спостереження. Автор 79 наукових праць, має патент України на винахід.

Наукові показники

Emets Tatiana

Emets Tatiana

Emets Tatiana

Emets Tatiana

ВОДЕННІКОВА Лариса Володимирівна

Асистент

В 1986 році закінчила Запорізький індустріальний інститут за спеціальністю ″напівпровідники і діелектрики″, одержала кваліфікацію інженера електронної техніки.

З 1986 р. до 2003 працювала старшим лаборантом по навчальному процесу кафедри фізики Запорізького індустріального інституту. З 2003 року по 2016 працювала асистентом кафедри фізики ЗДІА, з 2016 по 2019 р. - старшим викладачем. З 20.08.2019р. – асистент кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії ЗДМУ.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 17 років.

Проводить практичні та семінарські заняття з дисципліни «Фізика» з іноземними студентами І Міжнародного факультету.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Воденнікова Л.В. є автором та співавтором 12 навчально-методичних праць: 1 – підручника Фізика. Ч. 1. Механіка. Механічні коливання і хвилі; 2 - навчально-методичних посібників, 1- конспекту лекцій; 8 – методичних вказівок; автором та співавтором робочих навчальних програм з дисципліни «Фізика» для слухачів напряму підготовки "Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади (інженерно-технічні та інженерно-економічні напрями)".

НАУКОВА РОБОТА. Воденнікова Л.В. є співавтором більше 40 наукових праць - у тому числі статей у фахових виданнях, більше 25 тез і доповідей на конференціях. Підвищувала кваліфікацію: з 12 жовтня 2016 по 12 грудня 2016 на кафедрі фізики металів Запорізького національного університету, свідотство ПК №00055.

Вальчук Тетяна Сергіївна

Асистент

З 2016 по 2018 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри медичної біології, паразитології та генетики Запорізького державного медичного університету.

У 2018 році отримала диплом магістра за спеціальністю Біологія, освітня програма Генетика, біологічного факультету Запорізького Національного університету.

З 2018 року працювала на посаді асистента кафедри медичної біології, паразитології та генетики Запорізького державного медичного університету.

З 2020 року асистент кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії ЗДМУ.

ФІЛІППОВА Тетяна В’ячеславівна

Старший лаборант

В 1982 р. закінчила Пермський державний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація».

З 1982 по 1984 рр. – працювала на посаді заступника завідуючої та завідуючою міжобласної аптеки г. Нижній Тагіл.

З грудня 1984 р. працює на кафедрі токсикологічної та неорганічної хімії на посаді старшого лаборанта з курсу «Неорганічна хімія».

Є відповідальною особою за оснащення учбових аудиторій до навчального процесу (в т.ч. практичних занять), за зберігання та облік хімічних реактивів та обладнання.

НЕСТЕРЕНКО Людмила Леонідівна

Старший лаборант

В 1975 р. закінчила Запорізький державний медичний інститут за спеціальністю «Провізор». Після закінчення інституту працювала асистентом у міжлікарняній аптеці №135 м. Запоріжжя.

З 1978 р. працює у Запорізькому державному медичному університеті на посаді старшого лаборанта кафедри.

Є відповідальною за стан охорони праці на кафедрі, за облік етилового спирту та прекурсорів.

ФЕДОТОВ Сергій Олегович

Лаборант з науки

У 2015 році вступив до Запорізького державного медичного університету. З першого курсу займається науковою діяльністю у гуртку студентського наукового товариства кафедри.

Учасник ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з “Фармацевтичної хімії” та “Клінічної лабораторної діагностики”. Переможець обласного конкурсу серед студентів в галузі “Медицина та Фармація” 2018 року. Приймає активну участь у наукових конференціях. Має публікації в фахових виданнях.

З січня 2019 року працює лаборантом на кафедрі природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії.

Є відповідальною особою за підготовку учбових аудиторій до навчального процесу.