співробітники кафедри

ПАНАСЕНКО Олександр Іванович

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри

В 1982 році закінчив з відзнакою фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного університету. В 1987 році зарахований в очну аспірантуру на кафедру фармацевтичної хімії ЗДМУ. По закінченню аспірантури захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-, 4- монометокси-акридиніл -9-тіо та 9 гідразиноакридинів».

В 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: «Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості аміно- і тіопохідних 1,2,4-триазолу». В 2007 році присвоєно вчене звання професора кафедри токсикологічної та неорганічної хімії. З 31.09.2009 р. займає посаду завідувача кафедри токсикологічної та неорганічної хімії.

Навчально-методична робота. Брав участь у створенні робочих навчальних програм, банків тестів для комп’ютерного тестування у підготовці студентів і проведенні іспитів та комплексних контрольних робіт. У співавторстві зі співробітниками кафедри видано 23 навчально-методичних посібника з грифом МОН та МОЗ України, 1 підручник «Загальна хімія», українсько-російський та російсько-український словники з хімії суміжних наук І та ІІ частини.

Наукова робота. Панасенко О.І. є керівником НДР кафедри токсикологічної та неорганічної хімії на тему: «Синтез нових біологічно активних речовин похідних 5-(алкіл-, арил-, гетерил-) похідних 4R-(аміно)-1,2,4-триазоліл-3-тіонів для створення оригінальних лікарських засобів з аналгетичною, актопротекторною, антимікробною, діуретичною та протизапальною дією». Під його керівництвом захищено 10 кандидатських робіт, 2 докторські дисертації, 20 дипломних і магістерських робіт. Панасенко О.І. автор більш ніж 895 друкованих робіт, в тому числі 78 авторських свідоцтв і патентів України. Є співавтором двох лікарських антивірусних препаратів – 1% трифузол та 1% авестим, які застосовуються у ветеринарній практиці.

Громадська робота. Панасенко О.І. є Головою профспілкового комітету медичного університету, член спеціалізованої вченої ради фармацевтичного факультету, головний редактор науково-практичного журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики», член експертної ради при МОН України.

БУРЯК Валерій Прокопович

доктор фармацевтичних наук, професор

БУРЯК Валерій Прокопович (08.04.1939, смт Гермаб, Ашхабад, нині Туркменістан) — доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1992), завідувач (1998-2009), професор (2009) кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету .Закінчив Запорізький фармацевтичний інститут (1965).

Працював: застуשּׁник завідувача Ново-Миколаївської центральної районної аптеки № 55 Запорізької області (1965–1967); аспірант кафедри фармацевтичної хімії (1967), асистент кафедри аналітичної хімії (1970), професор (1992), завідувач (1998), професор (2009) кафед¬ри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету. Член Спеціалізованої вченої ради при НФаУ (2006-2011)

Напрями наукових досліджень: фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз; теоретичні аспекти електронної спектроскопії, спектрофотометричний аналіз багатокомпонентних ЛП.

Наукові здобутки: автор понад 400 на¬укових і навчально-методичних праць, серед них 372 оригінальні статті, 12 патентів, 18 навчальних посібників, затверджених МОЗ та МОН України, співавтор першого та другого видання «Фармацевтичної ециклопедії». Підготував двох кандидатів наук (Кремзер О.А., Юрченко І.О.).

ПАРЧЕНКО Володимир Володимирович

доктор фармацевтичних наук, професор кафедри

На кафедрі токсикологічної та неорганічної хімії доцент Парченко В.В. працює з 2004 року. Проводить практичні заняття з неорганічної хімії зі студентами 1 курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»), а також заняття з токсикологічної хімії зі студентами 4 і 5-го курсів фармацевтичного факультету заочної форми навчання.

Читає лекції для студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету і фармацевтичного факультету заочного навчання спеціальностей «фармація» і «технологія парфумерно-косметичних засобів».

Приймає активну участь в науково-методичній роботі кафедри. Протягом 2014/2015 навчального року брав участь в підготовці до комплексної контрольної роботи, а також в розробці 2-х навчальних посібників та 3-х методичних рекомендацій з загальної та неорганічної хімії для студентів фармацевтичного факультету спеціальностей «Фармація» і «ТПКЗ». У співавторстві з викладачами кафедри токсикологічної та неорганічної хімії протягом 2013 - 2015 років підготував 10 методичних рекомендацій.

Приймає активну участь у науковій роботі кафедри. У березні 2014 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук по темі “Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості в ряді 5-фурилзаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіонів”. Протягом 2012 – 2015 років Парченком В.В. було опубліковано більше двадцяти статей у виданнях України та Росії, отримано 10 патентів України, надруковано близько 15 тез. Під керівництвом доцента Парченка В.В. успішно виконується кандидатська дисертація (аспірант Данільченко Д.М.). У 2008 році постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 14 жовтня № 3 було присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених (строком на 2 роки).

Парченко В.В. постійно приймає участь у виховній роботі зі студентами під час практичних занять і лекцій. Проводить курацію кімнат в гуртожитках ЗДМУ.

Парченко В.В. дисциплінований співробітник, користується повагою серед викладачів і студентів університету.

КРЕМЗЕР Олександр Андрійович

кандидат фармацевтичних наук, доцент, декан І-фарм факультету

У 1972 році закінчив фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного інституту за спеціальністю «Фармація». З 1974 року по 1983 рік – асистент кафедри неорганічної хімії. З 1981 року – кандидат фармацевтичних наук. З 1983 року по1991 рік – старший викладач, а з 1991 року – доцент кафедри токсикологічної та неорганічної хімії.

З серпня 1995 року працював заступником декана, а з листопада 2005 року обіймає посаду декана першого фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університету.

Педагогічний стаж складає 42 роки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Брав участь у створенні робочих навчальних програм, бази тестів для комп’ютерного тестування, у підготовці і проведенні підсумкових модульних контролів, іспитів, комплексних контрольних робіт. Є співавтором 10 навчально-методичних посібників з питань методики викладання у ВНЗ.

НАУКОВА РОБОТА. Кремзер О.А. - автор 315 наукових праць, в тому числі авторських свідоцтв і патентів. Приймав участь понад у понад 50 науково-практичних конференціях. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації на здобуття звання кандидата наук.

Нагорожений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки України.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Кремзер О.А. є делегатом конференції трудового колективу,членом Вченої ради університету, членом Центральної атестаційної комісії при МОЗ України з атестації провізорів та фармацевтів, головою обласної атестаційної комісії при Держслужбі з лікарських засобів в Запорізькій області, членом правління Запорізької регіональної асоціації фармацевтів.

МЕЛЬНИК Іван Володимирович

кандидат фармацевтичних наук, доцент, декан ІІ-міжнародного факультету

У 1977 році закінчив Донецьке медичне училище.

У 1985 році закінчив з відзнакою фармацевтичний факультет Запорізького медичного інституту (нині університет). Після закінчення був рекомендований на науково-педагогічну роботу на кафедру неорганічної з курсом токсикологічної хімії ЗМІ.

З серпня 1985 року старший лаборант по науковій роботі кафедри неорганічної з курсом токсикологічної хімії ЗМІ.

З вересня 1989 року асистент цієї кафедри. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1997 року доцент цієї кафедри

З 2002 року декан міжнародного факультету ЗДМУ. З 2009 року декан другого міжнародного факультету..

Загальний стаж 39 років. Педагогічний 26 років.

Навчально-методична робота: у співавторстві видано 5 підручників та 16 навчально-методичних посібників.

Наукова робота- автор 186 друкованих робіт, 4 авторських свідоцтв. Приймав участь в 24 конференціяч із них 15 міжнородних.

Нагороджений двома почесними грамотами МОЗ України, грамотами департаменту охорони здоров’я Запорізької області, м.Запоріжжя , департаменту освіти та науки Запорізької області, м.Запоріжжя.

Громадська робота. Делегат трудового колективу університету, член Вченої гади університеу, ЦМР, голова атестаційної комісії другого міжнародного факультету, куратор гуртожитку № 1.

КУЛІШ Сергій Миколайович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

В 2005 році з відзнакою закінчив фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного університету за спеціальністю «Фармація». У 2005 – 2006 рр. пройшов інтернатуру на базі ЗДМУ та аптеки № 4 КП «Примула». З грудня 2006 по грудень 2009 навчався в очній аспірантурі на кафедрі токсикологічноної та неорганічної хімії ЗДМУ.

З 2010 р. працював асистентом (з 2013 – старшим викладачем, з 2016 р. – доцентом) кафедри токсикологічної та неорганічної хімії.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості S-заміщених 2,4-дигідро-4-R-5-(2-піридил)-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів».

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 6 років, в тому числі в ЗДМУ – 6 років.

Навчально-методична робота. Куліш С.М. проводть семінарські і практичні заняття з дисципліни Неорганічна хімія, лекції та практичні заняття з Історія фармації та Історія косметології, Етика та деонтологія в фармації, патентознавство, є відповідальним за викладання дисципліни «Хімія» для студентів 1 міжнародного факультету (довузівський етап навчання).

Куліш С.М. є співавтором 18 навчальних та навчально-методичних посібників з грифами МОЗ та МОН України.

Наукова робота. Куліш С.М. продовжує займатися науковою діяльністю за темою: «Пошук біологічно активних речовин серед похідних 4-аміно-5-(2-, 3-, 4-флуорфеніл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіонів» та є одним із виконавців науково-дослідної роботи кафедри токсикологічної та неорганічної хімії.

Куліш С.М. брав участь у 7 науково-практичних конференціях (Київ, 2011, Запоріжжя, 2012 та 2015).

Автор 62 наукових праць у тому числі 1 патенту на корисну модель, 1 патенту на винахід.

Виховна робота. Куліш С.М. здійснює курацію кімнат у гуртожитку №5, проводить виховну роботу серед студентів І курсу 1 фармацевтичного факультету, заступник завідувача кафедри з виховної роботи, член ради з гуманітарної освіти та виховної роботи.

Громадська робота. Куліш С.М. – заступник голови первинної профспілкової організації співробітників ЗДМУ, член комісії по соціальному страхуванню з тимчасової

ГОЦУЛЯ Андрій Сергійович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

З червня 2004 року - фармацевт відділу готових лікарських форм ЗАТ «Центральна аптека №5» м. Запоріжжя, з серпня 2004 р. – провізор-інтерн цієї ж аптеки, а з червня 2005 р. – провізор. У 2005 році закінчив магістратуру при Запорізькому державному медичному університеті за спеціальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія». З жовтня 2005 р.– асистент кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ, а з 2013 р. – старший викладач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ.

У квітні 2011 р. захистив дисертацію за спеціальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» та у листопаді того ж року отримав науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук.

Наукова робота. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри «Синтез нових біологічно активних речовин – похідних 5-(алкіл-, арил-, гетерил-) похідних 4-R-(аміно)-1,2,4-тріазоліл-3-тіонів для створення оригінальних лікарських засобів з аналгетичною, актопротекторною, антимікробною, діуретичною та протизапальною дією» (№ державної реєстрації 0115U003470). Під його керівництвом захищено 4 дипломні роботи.

ЩЕРБИНА Роман Олександрович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

В 2008 році закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Загальна фармація». З 1 грудня 2008 року по серпень 2010 року працював старшим лаборантом кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ. З вересня 2010 року по листопад 2014 року асистент цієї ж кафедри. З грудня 2014 року і до теперішнього часу старший викладач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії.

Кандидат фармацевтичних наук з 2014 року. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 2-(4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетальдегіду».

Стаж педагогічної роботи у Запорізькому державному медичному університеті 5 років.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА Брав участь у створенні робочих навчальних програм, банків тестів для комп’ютерного тестування та у підготовці навчально-методичних посібників. Під час роботи в Запорізькому державному медичному університеті у співавторстві видано 17 посібників з грифами МОЗ та МОН.

Щербина Р.О. проводить лабораторно-практичні та семінарські заняття з курсу «Токсикологічна хімія», «Охорона праці в галузі», «Патентознавство». Читає лекції з дисципліни «Патентознавство».

НАУКОВА РОБОТА Щербина Р.О. продовжує займатися науковою діяльністю та активно виконує докторську дисертацію за темою: «Пошук біологічно активних речовин серед похідних 4-R-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-тріазол-5-тіолів». Автор 63 публікації, у т.ч. 60 наукового (16 статей, 8 патентів 36 тез доповідей) та 3 статті навчально-методичного характеру, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА Щербина Р.О. проводить виховну роботу зі студентами 1-го курсу, займається курацією кімнат студентів в гуртожитку ЗДМУ.

САФОНОВ Андрій Андрійович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Сафонов Андрій Андрійович, 1988 року народження, українець. У 2010 році закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Фармація».

Кандидат фармацевтичних наук з 2014 року. Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 5-гетерил-4-R-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолів» захистив 29 квітня 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д 17.600.03 при Запорізькому державному медичному університеті.

З 01.09. 2010 року по 31.08. 2012 року працював старшим лаборантом кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ. З вересня 2012 року по жовтень 2015 року асистент цієї ж кафедри. З жовтня 2015 по теперішній час старший викладач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ.

Автор 120 друкованих робіт.

Педагогічний стаж складає 3 роки, у т.ч. в ЗДМУ – 3 роки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Ст. викладач Сафонов А.А. є співавтором 17 навчально-методичних посібників з грифами МОН та МОЗ. Є співавтором 5 робочих навчальних програм з дисципліни «Токсикологічна хімія».

НАУКОВА РОБОТА. Ст. викладач бере участь у виконанні НДР кафедри токсикологічної та неорганічної хімії на тему «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1,2,4-тріазолу» (№ держреєстрації 01060003709).

Ст. викладач - автор 14 наукових статей у фахових виданнях України, 3 статтей навчально-методичного характеру, 19 тез доповідей на конференціях, 22 патенти. Брав участь у 6 конференціях різних рівней (м. Запоріжжя 2015, м. Тернопіль 2009 р., м. Харків 2010 р., м. Львів 2013 р., м. Одеса 2014 р.).

ВИХОВНА РОБОТА. Ст. викладач Сафонов А.А. здійснює курацію кімнат у гуртожитку №5, проводить виховну роботу серед студентів 1-го курсу 1-го фармацевтичного факультету.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Ст. викладач Сафонов А.А. виконував громадські та кафедральні доручення. На теперішній час є відповідальним за предмет «Токсикологічна хімія» на кафедрі токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ.

ПОСТОЛ Наталія Анатоліївна

кандидат фармацевтичних наук, старший викладач

В 1990 році закінчла фармацевтичний факультет Запорізького медичного інститут за спеціальністю «Фармація». З вересня 1990 р. по серпень 1997 р. працювала старшим лаборантом кафедри неорганічної хімії з курсом токсикологічної хімії, з вересня 1997 р. по жовтень 2002 р – асистент курсу медичного та фармацевтичного товарознавства кафедри організації та економіки фармації, з жовтня 2002 р. по листопад 2005 р. – асистент кафедри управління і економіки фармації, з листопада 2005 р. працювала асистентом (з 2010 р. – старшим викладачем) кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ.

У 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Фармакологічні властивості три заміщених і тетразаміщених ксантину» за спеціальністю фармакологія.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 19 років, в тому числі в ЗДМУ – 19 років.

Проводить практичні та семінарські заняття зі студентами 1,2,3 та 4 курсів очної та заочної форми навчання з таких дисциплін, як «Неорганічна хімія», «Токсикологічна хімія», «Історія медицини і фармації», «Історія косметології і аромології» «Етика і деонтологія в фармації», «Патентознавство», та проводила практичні заняття з дисципліни «Хімія» з іноземними студентами І Міжнародного факультету. Є відповідальною за навчальну роботу кафедри, завуч кафедри.

Постійно приймає участь в методичних нарадах кафедри, вчених радах фармацевтичного факультету.

Науково-дослідна робота бере участь у виконанні кафедральної науково-дослідної роботи на тему: «Синтез нових біологічно активних речовин – похідних 1,2,4-тріазоліл-3-тіонів для створення оригінальних лікарських засобів з аналгетичною, актопротекторною, антимікробною, діуретичною та протизапальною дією», код програмної класифікації 2301020.

Підвищувала кваліфікацію:

2014р. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. «Сучасні аспекти навчання з використанням інформаційних технологій» 28.01-11.02 2014. Посвідчення №309.

2013-2014р. - Курси поглибленого вивчення англійської мови рівню Intermediate з правом викладання фахових дисциплін англійською мовою в ЗДМУ.

ДАНІЛЬЧЕНКО Дмитро Михайлович

Oчний аспірант

В 2014 р. з відзнакою закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Фармація». Захистив дипломну роботу за темою: «Дослідження фармакологічної активності похідних ксантину при експериментальній гіперглікемії». З серпня 2014 р. по листопад 2015 р. працював старшим лаборантом кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ ФПО, де виконував, а потім у 2015 р. з відзнакою захистив магістерську роботу. У червні 2015 р. закінчив навчання в інтернатурі Запорізького державного медичного університету. В 2015 році працював провізором в аптеці м. Запоріжжя.

З грудня 2015 р. – очний аспірант кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ. З лютого 2016 р. по теперішній час – викладач аналітичної хімії Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету.

НАУКОВА РОБОТА. Данільченко Д. М. – автор більш ніж 10 друкованих робіт, серед яких статті у фахових та закордонних виданнях, патенти України. Брав участь у міжнародних науково-практичних конференціях. Призер XVII Всеукраїнської студентської олімпіади з Фармації.

ФІЛІППОВА Тетяна В’ячеславівна

Старший лаборант

В 1982 р. закінчила Пермський державний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація».

З 1982 по 1984 рр. – працювала на посаді заступника завідуючої та завідуючою міжобласної аптеки г. Нижній Тагіл.

З грудня 1984 р. працює на кафедрі токсикологічної та неорганічної хімії на посаді старшого лаборанта з курсу «Неорганічна хімія».

Є відповідальною особою за оснащення учбових аудиторій до навчального процесу (в т.ч. практичних занять), за зберігання та облік хімічних реактивів та обладнання.

НЕСТЕРЕНКО Людмила Леонідівна

Старший лаборант

В 1975 р. закінчила Запорізький державний медичний інститут за спеціальністю «Провізор». Після закінчення інституту працювала асистентом у міжлікарняній аптеці №135 м. Запоріжжя.

З 1978 р. працює у Запорізькому державному медичному університеті на посаді старшого лаборанта кафедри.

Є відповідальною за стан охорони праці на кафедрі, за облік етилового спирту та прекурсорів.